Although today South Africa
Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Početna
KRIZMANICI
 U subotu 6.06. 2009. prireðen je sveèani ruèak u dvorani Majèinog Sela. Povod je bio proslava sakramenta sv. Potvrde koji su primili naši MARIJAN TUSTONJA, VIDAN ŠARAVANJA, DANIJELA RU®IÆ i MARTINA TUSTONJA. „Ništa se izvana nije promijenilo“ - ka¾u krizmanici – „ali osjeæamo kako sad svoj vjernièki i zemaljski ¾ivot moramo ¾ivjeti ozbiljnije i odgovornije!“.

 
DONACIJA KNJIGA
 Dirnuti atmosferom zajedništva i ljubavi prema Ljubavi u svojoj hodoèasnièkoj posjeti “Majèinom selu”, grupa hodoèasnika iz Zagreba predvoðenih gosp. Krešom William Bello i knji¾evnicom Nevenkom Vidak odluèila je aktivno se anga¾irati i pomoæi djeci.
Organizirali su prikupljanje knjiga i sami su donirali knjige iz svojih izdavaèkih kuæa.
Tako je nova knji¾nica Sela obogaæena s 5 velikih kartonskih kutija knjiga raznih sadr¾aja. Prevladavaju knjige za djecu, enciklopedije, bajke, lektira… Gosp. Nevenka poslala je više kompleta knjige Prièanka, pjevanka, crtanka koje su predviðene i za bojanje i crtanje (ako to djeca ¾ele). Naravno, sadr¾avaju i prièe i pjesmice te zagonetke. Uglazbljene pjesmice su zapravo solffeggio vje¾be te su knjige prikladne i kao ud¾benici za taj predmet.
Ova je donacija bila povod i za razgovor sa s. Mirelom Kurevijom, èasnom sestrom koja je u „Majèinom selu“ zadu¾ena za puno toga u radu s djecom: od ponavljanja gradiva, pisanja domaæih zadaæa, voðenja dramske sekcije, organiziranja roðendana, predstava, izleta… pa do voðenja te male knji¾evne zbirke Sela.
Ideja za osnivanjem knji¾nice potekla je od fra Svetozara Kraljeviæa, ravnatelja „Majèinog Sela – otkriva nam s. Mirela. Potaknut jednom donacijom knjiga iz Slovenije, fra Svetozar je prepoznao neuta¾enu potrebu djece za dobrom i novom knjigom. Školske i gradske knji¾nice ovdje u BiH na¾alost zbog nedostatka sredstava i osjeæaja za kulturu, veæinom su ostale na svojim zastarjelim sadr¾ajima komunistièkog sustava, sa malim brojem djeci interesantnih novih naslova ili sa knjigama iz nekorisnih donacija nehrvatskih izdavaèkih kuæa.
Knji¾nica je zatim pomalo obogaæivana knjigama iz lanca Veèernjeg i Jutarnjeg lista, kupovanjem najpotrebnijih naslova i drugim donacijama. I ova nova donacija knjiga svakako æe barem malo uta¾iti djeèju glad za znanjem i obogatiti njihove slobodne trenutke novim sadr¾ajima i igrom.
 
PRVA PRIÈEST U MAJÈINOM SELU
 U nedjelju 3. svibnja, meðu 78 djece iz ¾upe Meðugorje koja su pristupila prvoj svetoj prièesti, bilo je i petoro djece iz „Majèina Sela“.

Isusova ljubav posebno je o¾ivjela u srcima naših malih prvoprièesnika: MARIJANE RU®IÆ, DRAGANA LUÈIÆA, GOJKA MUSE, JOSIPA PAŠKALJA i MARKA POPIÆA.
 
SUSRET „DAN SOLIDARNOSTI“ U SARAJEVU
 Dana 2.4.2009. god. dvadeset i troje djece iz Majèinog sela su sudjelovala  meðureligijskom susretu „Dan solidarnosti s djecom bez roditeljske skrbi“ u Sarajevu. Izmeðu pet drugih domova koji su pripremili svoje programe, naša su djeca sudjelovala sa svojim zborom i predstavom „Dama i siroèe“.
Osim kulturnih toèaka, program se sastojao i od vrlo pouènog predstavljanja razlièitih oblika smještaja djece bez roditeljskog staranja, te se skrenula pozornost na probleme i potrebe s kojima se susreæu domovi i djeèja sela.
Organizator susreta bila je Grupa za mlade Meðureligijskog vijeæa u BiH, koja je osnovana 2007. godine. Cilj je bio prikupljanje podataka o broju djece bez roditeljskog staranja, kao i domovima, djeèjim selima i ¾ivotnim zajednicama, te objedinjavanjem svih tih podataka na jednoj internetskoj stranici (www.svizajedno.org) kako bi donatori i drugi zainteresirani mogli imati toène podatke gdje i kako i kome mogu da se obrate za informaciju i potrebnu pomoæ.
 
SRETAN USKRS!
 
 
„ Radujte se kršæani, u Isusu sabrani.
Isus raspet, pokopan, smrt nadvlada
ovaj dan. Aleluja, aleluja!“

SRETAN USKRS!
 
SURADNJA MAJÈINOG SELA MEÐUGORJE I ZAGREBAÈKE ©KOLE EKONOMIJE I MANAGEMENTA
Studenti Zagrebaèke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) su povodom akademske suradnje s Majèinim selom posjetili Meðugorje u subotu, 07.03.2009. godine. Naime, Majèino selo je pokrenulo sadnju šipka sa svrhom proizvodnje eko proizvoda od šipka. Suradnja sa ZŠEM-om se razvila kroz kolegij Upravljanje marketingom koji ima za cilj studente poduèiti o strategiji marketinga i upravljanju istom. Kolegij Upravljanje marketingom vodi dr.sc. Maja Martinoviæ proèelnica ZŠEM-ove katedre za marketing, seminarsku nastavu i koordinaciju projekta vodi Katarina Milièeviæ, MBA, iz Instituta za turizam, a asistentica na kolegiju je ZŠEM-ova djelatnica Ana Babiæ, dipl.oec. Studenti kroz seminarsku nastavu kolegija na praktiènom primjeru izraðuju plan marketinga za eko proizvod – sok od šipka. Plan sadr¾i sve potrebne stavke za proizvodnju i plasiranje proizvoda na tr¾ište. Tako studenti analiziraju trenutno tr¾išno stanje, prouèavaju konkurenciju unutar i izvan regije, prouèavaju potencijalne kupce proizvoda, osmišljavaju pakiranje, promocijske tehnike, a sve s krajnjim ciljem – plasiranjem originalnog eko proizvoda u svjetski poznatom svetištu Meðugorju. Studenti su u Meðugorju imali priliku vidjeti gdje se nalaze nasade šipka te su saznali korisne informacije za nastavak rada na planu marketinga. Djelatnici Majèinog sela i ravnatelj fra. Svetozar Kraljeviæ su ponosni na do sada uèinjeno i s nestrpljenjem oèekuju prve plodove šipka koji trebaju dozrjeti kroz dvije godine do kada bi u potpunosti trebala biti završena infrastruktura za proizvodnju soka. Takoðer bi trebale biti pripremljene komunikacijske i promocijske tehnike pomoæu kojih bi plasiranje soka na tr¾ište trebalo biti što uspješnije.
 
Ovom suradnjom Zagrebaèka škola ekonomije i managementa potvrðuje svoj meðunarodno priznati status najbolje poslovne škole u Hrvatskoj èiji studenti imaju priliku konstantno stjecati praktièna znanja povezujuæi tako teoriju i praksu.
           
 
«« Poetak « Prethodna 41 42 43 44 Sljedea » Kraj »»

Stranice 329 - 336 od 350

Fr.Svetozar's blog

Prayer as the life environment

Ulaz za korisnike


Zaboravili ste ifru?

Media

Susret sa FRA SVETOZAROM KRALJEVIĆEM„MAJČINO SELO“ emisija „Biblija“ 2011.

ZAJEDNICA „MILOSRDNI OTAC“ emisija „Biblija“


 

  • Hrvatski
  • English
  • German formal - Sie
  • Italian

PJESMA O FRA SLAVKU

RAD LIKOVNE RADIONICE "MAJCINOG SELA"

Slika na svili

 

Tko je online?


Top